Yếu tố tác động đến KQHT của SV chính quy trường Đại học Kinh tế TPHCM

Luận văn thạc sĩ: Yếu tố tác động đến KQHT của SV chính quy trường Đại học Kinh tế TPHCM

Đề tài luận văn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu xem xét kết quả học tập ở bậc đại học. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được thực hiện tại các nước ở phương Tây, trong đó điều kiện sống và học tập khác rất nhiều so với nước ta. Hơn nữa, chưa có nhiều nghiên cứu xem xét vai trò của đặc điểm sinh viên với kết quả học tập của sinh viên tại trường đại học. Vì vậy, đề tài nghiên cứu này có mục tiêu xây dựng và kiểm định mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa đặc điểm sinh viên với kết quả học tập của sinh viên chính quy đang học tại Đại học Kinh tế.

viet-luan-van-thac-si

Cụ thể nghiên cứu này khám phá: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm sinh viên (bao gồm: động cơ học tập, cạnh tranh học tập, kiên định học tập, ấn tượng trường học, phương pháp học tập) đến kết quả học tập của sinh viên; Sự khác biệt về các tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm sinh viên và kết quả học tập giữa nhóm sinh viên nam và nhóm sinh viên nữ; giữa nhóm sinh viên thành phố và nhóm sinh viên tỉnh.

Luận văn gồm 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích mô tả và đánh giá thang đo

Chương 5: Kiểm định thang đô và mô hình lý thuyết

download

Add Comment