Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về Kinh tế, XH, môi trường ở trường THPT

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về Kinh tế, XH, môi trường ở trường THPT

Đề tài: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học

Nội dung luận văn:

Hiện nay ở Việt Nam mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề rất đáng lo ngại. Do đó, trong chương trình hóa học phổ thông đã lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

5-xu-huong-marketing-online-se-thong-tri-nam-20152

Mục đích của giáo dục môi trường nhằm vận dụng những kiến thức kỹ năng và giữ gìn, bảo tồn, sử dụng, môi trường theo cách thức bền vũng cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Nó cũng bao hàm cả việc học tập cách sử dụng những công nghệ mới nhằm tăng sản lượng và tránh những thảm họa môi trường, xóa nghèo đói, tận dụng các cơ hội và đưa ra những quyết định khôn khéo trong sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, nó bao hàm cả việc đạt được những kỹ năng có những động lựa và cam kết hành động dù với tư cách cá nhân hay tập thể để giải quyết những vấn đề môi trường hiện tại và phòng ngừa những vấn đề mới nảy sinh.

Nội dung luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương 2: Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường cho học sinh THPT

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

download

Add Comment