Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (NHNTVN) sau cổ phần hóa

Luận văn thạc sĩ: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (NHNTVN) sau cổ phần hóa

Đề tài: Kinh tế – Tài chính- Ngân hàng

Mục đích nghiên cứu của đề tài: 

Có thể nói, hình thành và phát triển tập đoàn tài chính  – ngân hàng là xu hướng phát triển rất mạnh từ nhiều thập kỷ qua trên thế giới. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung đó.

Tuy nhiên so với các NHN nước ngoài, hệ thống NHNT Việt Nam còn nhiều yếu kém về nhiều mặt như nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, chất lượng và loại hình dịch vụ …

ngan-hang-ngoai-thuong

Đề tài nghiên cứu  tổng quan những lý luận cơ bản về tập đoàn tài chính – ngân hàng và tham khảo kinh nghiệm một số mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng trên thế giới.

Phân tích thực trạng Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (NHNTVN) sau cổ phần hóa. Đánh giá những cơ hội và thách thức của NHNTVN sau cổ phần hóa trở thành tập đoàn – tài chính – ngân hàng và đưa ra các giải pháp góp phần hình thành tập đoàn tài chính – ngân hàng của NHNTVN. Các giải pháp đề xuất được cân nhắc và trình bày mang tính định hướng ở tầm quản lý vĩ mô và vi mô

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về tập đoàn tài chính – ngân hàng

Chương 2: Thực trạng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sau cổ phần hóa

Chương 3: Các giải pháp góp phần xây dựng NHNTVN thành tập đoàn tài chính – ngân hàng sau cổ phần hóa

download

Add Comment