Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Đánh giá một cách khá toàn diện về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, tìm ra lợi thế, những yếu kém, những cơ hội và những đe dọa, từ đó xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2020

Sở dĩ chọn thời điểm đến năm 2020 vì đây chính là mốc thời gian mà nhà nước đã đặt ra là chuyển Việt Nam thành nước công nghiệp, đối với ngành điện đó cũng là thời điểm hoàn thiện hệ thống lưới điện.

Đối với tác giả thực hiện luận văn này, đây chính là việc áp dụng các lý thuyết quản trị kinh doanh vào một tình huống cụ thể của cuộc sống, qua đó vừa kiểm nghiệm và nâng cao kiến thức, vừa giúp ích cho việc kinh doanh hiện tại được bài bản hơn, hiệu quả hơn.

chien-luoc-kinh-doanh

Xây dựng cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh một cách cơ bản nhất cho một doanh nghiệp. Đối với Công ty CP Cơ điện Thủ Đức chỉ tập trung phân tích một yếu tố cơ bản nhất có ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020.

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận cơ bản của đề tài nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

download

Add Comment