Web Service và dự đoán hiệu năng Web Service

Luận văn thạc sĩ: Web Service và dự đoán hiệu năng Web Service

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin nhưng ngày nay, công nghệ Web đã trở thành một nền tảng quen thuộc và phát triển rộng khắp. Có nhiều tổchức lớn như Facebook, Google, Amazon, Ebay, Paypal, Youtube,….đang phát triển và thu được những thành tựu nổi bật nhờ phát triển website triển website của họcùng với những dịch vụWeb, những tiện ích Web cho người dùng kèm theo.

Dịch vụ Web (Web Service) ra đời giống như một cuộc cách mạng, đã làm thay đổi cách thức cộng tác trong kinh doanh giữa các tổ chức vớ nhau. Giờ đây, một dịch vụ web không chỉ còn được cung cấp bởi chỉ một tổ chức nữa mà có thể có nhiều tổ chức khác nhau cùng cộng tác với nhau phát triển dịch vụ web của họ. Dịch vụ web hoàn toàn độc lập với mọi nền tảng máy tính, khiến cho hai máy tính bất kỳ nào, dù chạy hệ điều hành windows hay linux… cũng đều có thể tương tác, trao đổi dữ liệu với nhau được dễ dàng thông qua dịch vụ web.

quản lý nhà nước

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Nắm vững công nghệ web service và tìm hiểu dự đoán hiệu năng web service, xây dựng, thử nghiệm ứng dụng cho web service.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Xây dựng một web service trên Linux & PHP, tìm hiểu về dự đoán hiệu năng web service.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về web service

Chương 2: Hiệu năng của web service

Chương 3: Xây dựng, thử nghiệm và đánh giá hiệu năng web service

download

Add Comment