Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống BC tài chính tại VN

Luận văn thạc sĩ: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống BC tài chính tại VN

Đề tài: Kinh tế

Nội dung luận văn:

Ở Việt Nam sau hơn 30 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, hệ thống kế toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay về cơ bản đã được xây dựng theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế trên cơ sở thực tiễn của Việt Nam, có sự cải cách, khá đầy đủ và có tính hệ thống. Tuy nhiên, trong giai đoạn hội nhập quốc tế về kinh tế và kế toán mạnh mẽ như hiện nay, tính hữu ít của thông tin kế toán không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia, các tiêu chuẩn chất lượng và công bố thông tin phải được tiếp cận theo thông lệ quốc tế.

dich-vu-tu-van-thue

Hệ thống báo cáo tài chính hiện nay đã bộc lộ những tồn tại chưa được giải quyết, từ những vấn đề cụ thể như đo lường, ghi nhận, đến việc củng cố các luận cứ khoa học, làm cơ sở vững chắc, ổn định cho việc ban hành các chuẩn mực kế toán, đánh giá chất lượng báo cáo tài chính.

Cơ sở định giá, đặc điểm chất lượng và nguyên tắc báo cáo tài chính chưa được quy định đầy đủ, hoặc chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế, chưa đề cập hoặc quy định việc ghi nhận và trình bày nguồn lực tri thức, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trên báo cáo… Những hạn chế này có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, ảnh hưởng đáng kể đến tính hữu ích và quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống báo cáo tài chính

download

Add Comment