Vai trò của Viện Kiểm Sát Nhân Dân trong tố tụng hình sự

Luận văn thạc sĩ: Vai trò của Viện Kiểm Sát Nhân Dân trong tố tụng hình sự

Đề tài luận văn: Luật Tư Pháp

Phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự có sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước như: Cơ quan điều tra, Việt kiểm sát, Cơ quan Xét xử (toà án)… Trong phạm vi luận văn này người viết chỉ phân tích cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò của Viện Kiểm Sát nhân dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự cũng như việc áp dụng các quy định đó trong thực tiễn.

viet-luan-van-thac-si

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước, cùng việc tìm hiểu thực tiễn, người viết mong muốn đánh giá thực trạng về hoạt động của Viện Kiểm Sát nhân dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Phân tích rõ những ưu điểm, khuyết điểm để mạnh dạn đề xuất ra những kiến nghị khoa học, nhằm để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm Sát nhân dân. Vì thế tác giả đã chọn đề tài “Vai trò của Viện Kiểm Sát Nhân Dân trong tố tụng hình sự”.

Kết cấu của luận văn: Gồm 3 phần, phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Trong đó phần nội dung gồm 3 chương sau:

Chương 1: Những vấn đề chung về Viện Kiểm Sát nhân dân

Chương 2: Vai trò của Viện Kiểm Sát nhân dân trong tố tụng hình sự

Chương 3: Thực tiễn và một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của Viện Kiểm Sát nhân dân trong tố tụng hình sự.

download

Add Comment