Ứng dụng RMI vào hệ thống ngân hàng

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng RMI vào hệ thống ngân hàng

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Phần mềm đang ngày càng trở nên phức tạp quá mức và dường như đang vượt khỏi khả năng kiểm soát của các mô hình phát triển hiện có. Một số công nghệ trong hệ phân tán như CORBA (Common Object Request Broker Architecture – Kiến trúc môi giới yêu cầu đối tượng chung), RMI (Remote Method Invocation – Triệu gọi Phương thức từ xa), SOA (Service Oriented Architecture – Kiến trúc hướng dịch vụ). Webservice có thể giải quyết được vấn đề tích hợp các hệ thống khác nhau được xây dựng trên các nền tảng công nghệ khác nhau.

viet-luan-van-thac-si

Nghiên cứu về hệ phân tán bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như: hệ điều hành phân tán, CSDL phân tán, hệ thống tính toán phân tán. Hệ thống phân tán có những tính chất như chia sẽ tài nguyên. tính mở, tính trong suốt với người sử dụng, xử lý đồng thời nâng cao hiệu năng, khả năng mở rộng và chịu lỗi tốt, chính những lợi điểm đó của hệ phân tán đã thôi thúc tác giả tìm hiểu và nghiên cứu hệ phân tán mang tính ứng dụng với đề tài: “Ứng dụng RMI vào hệ thống ngân hàng”.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu lý thuyết hệ phân tán. Trình bày tổng quan về hệ phân tán gồm những vấn đề chính như sau: định nghĩa hệ phân tán, kiến trúc hệ phân tán, mô hình hệ phân tán, truyền thông, đồng bộ, phần mềm trung gian, nhất quán và nhân bản, an toàn của hệ phân tán.

Chương 2: So sánh đánh giá CORBA và RMI

Chương 3: Xây dựng ứng dụng phân tán RMI vào hệ thống ngân hàng

download

Add Comment