Ứng dụng mô hình “liên kết bốn nhà” vào SX nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng mô hình “liên kết bốn nhà” vào SX nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Tỉnh Trà Vinh là tỉnh nông nghiệp và về lâu dài, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vai trò này được thể hiện trước hết ở mức sản lượng, thu nhập, việc làm được tạo ra từ sản xuất khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ở khả năng phát huy lợi thế so sánh để tạo ra thế ổn định trong phát triển. Do vậy, nền kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phải có sự liên kết chặt chẽ giữa “các nhà” trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa chặt chẽ, làm cho việc sản xuất nông nghiệp gặp bất ổn về giá, sản lượng.

Bên cạnh đó, với sự phát triển công nghiệp của tỉnh sẽ làm cho khoảng cách về kinh tế – xã hội vùng thành thị và vùng nông thôn càng thêm lớn. Để giảm sự chênh lệch vai trò của “bốn nhà” là rất lớn, sự phát triển kinh tế – xã hội nông nghiệp nông thôn giữ vai trò quan trọng trong nội dung phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh.

quản lý nhà nước

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Lý luận cơ bản về vai trò, chức năng và quan hệ liên kết bố nhà

Chương 3: Thực trạng liên kết “bốn nhà” trong phát triển nông nghiệp tỉnh trà vinh

Chương 4: Giải pháp và mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

download

Add Comment