Ứng dụng hiệp ước Quốc tế Basel II vào HT quản trị rủi ro của các NHTM VN

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hiệp ước Quốc tế Basel II vào HT quản trị rủi ro của các NHTM VN

Đề tài: Tài chính Doanh nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu: 

Đề tài luận văn thực hiện nghiên cứu các chuẩn mực và quy định trong hiệp ước Basel đặc biệt là nghiên cứu kỹ Basel II, kinh nghiệm ứng dụng Basel II của các quốc gia trên thế giới.

Sau khi tìm hiểu và giới thiệu ngắn gọn về hiệp ước Basel II, luận văn tập trung thực hiện việc đánh giá quy mô, hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian qua, những vấn đề cần lưu ý trong công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng, để từ đó phân tích những khó khăn, nguyên nhân mà hệ thống NHTM Việt Nam đã, đang và có thể sẽ gặp phải khi ứng dụng Basel II.

halaisuat

Trên cơ sở đó, luận văn cố gắng xây dựng lộ trình ứng dụng Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro của các NHTM tại Việt Nam và đồng thời ñề xuất những giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng Basel II trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, tính toán nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết đối với những loại rủi ro cơ bản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro

Chương 2: Thực trạng ứng dụng Hiệp Ước Basel II trong quản trị rủi ro tại hệ thống ngân hàng Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam

download

Add Comment