Tín dụng bất động sản của các Ngân hàng thương mại tại TP.HCM

Luận văn thạc sĩ: Tín dụng bất động sản của các Ngân hàng thương mại tại TP.HCM

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Mục tiêu luận văn:

Tập trung nghiên cứu những tồn tại, vướng mắc khó khăn trong hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn để từ đó đưa ra giải pháp cho vấn đề được nêu, mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản của các ngân hàng, theo đó có 3 vấn đề cần quan tâm

Nâng cao hoạt động tín dụng bất động sản gắn liền với hiệu quả kinh tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản đi đôi với việc hạn chế và phòng ngừa rủi ro

Cho vay đối với lĩnh vực bất động sản trong mối quan hệ tổng thể nói chung của nền kinh tế như chính sách pháp luật, chính sách của ngành ngân hàng

tin-dung-bat-dong-san2jpg

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản và tín dụng ngân hàng

Chương 2: Thực trạng tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM

Download

Add Comment