Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Luận văn thạc sĩ: Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Luận văn hướng đến việc thiết lập cơ chế và các quy định về chính sách thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, qua đó góp phần bổ sung và hoàn thiện chính sách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn: 

Luận văn sẽ cung cấp những nội dung nền tảng cho việc nghiên cứu chi tiết, đồng thời góp phần cải cách một bộ phận trong hệ thống cũng như trong quá trình cải cách thuế của Việt Nam, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quát về mối quan hệ đặc biệt giữa thuế này với các lĩnh vực khác như đầu tư, xây dựng…trong việc thu hút vốn nước ngoài nhằm có sự thay đổi đồng bộ, nhất quán và hợp lý hơn trong nền kinh tế – xã hội hiện nay.

333

Kết cấu của luận văn: ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về thuế nhà thầu

Chương 2: Thực trạng về thuế nhà thầu ở Việt Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhà thầu ở Việt Nam

download

Add Comment