Thực trạng kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán BC tài chính

Luận văn thạc sĩ: Thực trạng kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán BC tài chính

Đề tài: Kiểm toán – Tư vấn tài chính quốc tế

Nội dung luận văn:

Trước sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động kiểm toán đã được công nhận ở Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc lập về kế toán kiểm toán nhằm giúp cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng cường hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho những người quan tâm đến các số liệu tài chính  ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành. Theo Ier – Khan – Sere: Kiểm toán có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt: đó là “Quan toà công minh của quá khứ”, là “Người dẫn dắt cho hiện tại” và “ Người cố vấn sáng suốt cho tương lai”.

dich-vu-tu-van-thue

Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp các thông tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính kiểm toán viên cần phải xem xét kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện

Chương 3: Một số nhận xét, đánh giá về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do IFC thực hiện.

Download

Add Comment