Thuật toán chuyển câu SQL từ chương trình nguồn sang AQL

Luận văn thạc sĩ: Thuật toán chuyển câu SQL từ chương trình nguồn sang AQL

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Câu truy vấn đã được tối ưu sẽ nâng cao hiệu quả nếu nó thoả mãn một số tiêu chuẩn cho trước nào đó. Một số phương pháp phân tích và tối ưu hoá các câu truy vấn dạng SQL hay AQL đã được một số tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu. Một số thuật toán cũng đã được công bố. Tuy nhiên tất cả đều dựa trên giả thuyết các câu vấn tin dạng SQL được lấy trực tiếp từ một chương trình nguồn hay người lập trình viết khi lập trình và tối ưu hoá một cách thủ công. Một vấn đề đặt ra là một chương trình nguồn dạng tuần tự mà trong đó có nhiều lệnh SQL có thể thoả mãn điều kiện song song hoá và chỉ được song song hoá và tối ưu hoá bởi phương pháp song song tự động. Điều đó gây nhiều bất cập trong ứng dụng. Việc tìm kiếm trong chương trình nguồn các lệnh SQL và sau đó chuyển sang AQL để hỗ trợ tối ưu hoá vấn tin là một vấn đề thời sự và cần thiết.

viet-luan-van-thac-si

Trong khuôn khổ luận văn các vấn đề sẽ lần lượt được trình bày như sau:

Chương 1: Tổng quan. Trình bày các kiến thức cơ bản về một số phần mềm tìm kiếm, tổng quan cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán, câu vấn tin SQL, AQL, và cây vấn tin, quá trình tối ưu hoá và ngôn ngữ lập trình Java

Chương 2: Thuật toán chuyển các câu SQL từ chương trình nguồn sáng AQL

Chương 3: Chương trình đề mô

download

Add Comment