Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ:  Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố Hà Nội

Đề tài luận văn: Tài chính – Ngân hàng

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Mục đích của luận văn là thông qua việc hệ thống hóa và làm rõ thêm những nhận thức lý luận về sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven các đô thị; khái quát thực trạng tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội với những kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, nhược điểm và nguyên nhân của chúng để từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng hữu hiệu nhất tài chính thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời gian tới.

viet luan van thac si

Để đạt được mục đích nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu cần phải thực hiện là: Hệ thống hoá và làm rõ thêm những nhận thức lý luận về tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thị; Khái quát hoá thực trạng tài chính đối với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thị thành phố Hà Nội trong thời gian qua; …

Luận văn gồm 4 chương sau:

Chương 1: Tổng quan những vấn đề về nghiên cứu có liên quan đến đề tài.

Chương 2: Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn ven đô thị.

Chương 3: Thực trạng tài chính đối với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội thời gian qua.

Chương 4: Định hướng và giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố Hà Nội trong những năm tới.

download

Add Comment