Thuật toán Microsoft Decision Tree trong quản lý NS tại các cơ quan Hải quan

Luận văn thạc sĩ: Thuật toán Microsoft Decision Tree trong quản lý NS tại các cơ quan Hải quan

Đề tài: Quản lý nhân sự

Nội dung luận văn:

Quản lý cán bộ là mảng công tác quan trọng phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự trong tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. Một số công tác cán bộ điển hình là tổ chức, sắp xếp cán bộ, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, lựa chọn cán bộ, bồi dưỡng quản lý, hoạch định mô hình tổ chức … trong đó công tác đánh giá hồ sơ cán bộ là công tác đầu tiên quan trọng xuyên suốt trong công tác cán bộ. Chỉ khi có đánh giá đúng cán bộ thì mới có thể sắp xếp đúng và người cán bộ có điều kiện phát huy được hết khả năng.

quản lý nhà nước

Về phía người quản lý cán bộ thì họ cần đưa ra những quyết định đúng: lựa chọn đúng để đào tạo, để đề bạt, bổ nhiệm…Công tác quản lý hồ sơ cán bộ phổ biến là quản lý theo mô hình thủ công, đánh giá cán bộ dựa vào tình cảm và tự đánh giá của cá nhân để xem xét, đã phát sinh nhiều tiêu cực làm suy giảm sức mạnh của bộ máy quản lý.

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan đề cập tới bối cảnh thực tiễn định hình hướng nghiên cứu của luận văn

Chương 2: Yêu cầu và nghiên cứu các kỹ thuật, công cụ liên quan để chọn kỹ thuật, công cụ sử dụng

Chương 3: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu kỹ thuật phân lớp dựa trên cây quyết định

Chương 4: Thực nghiệm trên bộ dữ liệu nhân sự và đưa ra kết quả minh họa cho phương pháp

download

Add Comment