Sử dụng mạng Nơ ron trong khai phá dữ liệu

Luận văn thạc sĩ: Sử dụng mạng Nơ ron trong khai phá dữ liệu

Đề tài Luận văn: Truyền dữ liệu và mạng máy tín

Nội dung luận văn:

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay người ta càng cần có nhiều thông tin với tốc độ nhanh để trợ giúp việc ra quyết định và ngày càng nhiều câu hỏi mang tính chất định tính cần phải trả lời dựa trên một khối lượng khổng lồ dữ liệu đã có. Do đó, thực tế đã làm phát triển một khuynh hướng kỹ thuật mới làm sao để khai thác tốt cơ sở dữ liệu trong các doanh nghiệp đó là kỹ thuật khai phá dữ liệu (data mining), vận dụng kỹ thuật đó thì dữ liệu giao dịch đóng một vai trò rất quan trọng cho việc hoạch định kế hoạch kinh doanh trên thương trường vào những năm tiếp theo. Kỹ năng này được sử dụng tại nhiều nơi và đã cho kết quả quan trọng nhiều tổ chức trong và ngoài nước và trên thế giới.

viet-luan-van-thac-si

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu

Chương 2: Mạng Nơron nhân tạo

Chương 3: Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo cho bài toán dự đoán phụ tải kiện

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

download

Add Comment