Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch 2 Ngân hàng Công thương Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch 2 Ngân hàng Công thương Việt Nam

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Hoạt động tín dụng hiện nay đóng vi trò quan trọng đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, nó mang lại thu nhập chính (80% thu  nhập từ hoạt động tín dụng) có các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất hiện nay. Vì vậy, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng là góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Sau nhiều sự kiện đổ vỡ xảy ra cho các ngành ngân hàng như Tamexco, Epco-Minh Phụng và gần đây là hàng loạt vụ việc lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, chứng tỏ công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng chưa được quan tâm đúng mực. Vì vậy, Việc chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch 2 Ngân hàng Công thương Việt Nam” cho luận văn này là hết sức cần thiết. Ở nước ta, các đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tính dụng đối với các Ngân hàng thương mại luôn được quan tâm và hiện nay vẫn mang tính thời sự cấp bách, cần tiếp tục hoàn thiện các luận cứ khoa học và thực tiễn.

dich-vu-tai-chinh

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng

Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch 2 – Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch 2 – Ngân hàng Công thương Việt Nam

download

Add Comment