Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa học vừa làm đảm bảo chất lượng

Luận văn thạc sĩ: Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa học vừa làm đảm bảo chất lượng

Đề tài: Quản lý giáo dục

Những luận điểm cần bảo vệ:

Đổi mới quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực là một đòi hỏi khách quan và cấp thiết hiện nay

Lựa chọn tiếp cận ĐBCL cho quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH là hợp lý và đúng mức, giúp khắc phục những tồn tại và bất cập trong quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo cách truyền thống, thông thường hiện nay.

Các giải pháp quản lý quá trình đào tạo theo tiếp cận ĐBCL đề xuất trong luận án được xây dựng phù hợp với thực tiễn triển khai sẽ giúp cải thiện và từng bước nâng cao CL

luan van thac si

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận cơ bản về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH

Khái quát những vấn đề luận lý cốt lõi về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo hướng tiếp cận ĐBCL

Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận của ĐBCL  của các cơ sở giáo dục đại học nước ta

Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý quá trình đào tạo đại học theo tiếp cận ĐBCL của giáo dục đại học quốc tế

Đề xuất một số giải pháp quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL

download

Add Comment