Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

Đề tài: Quản lý Nhà nước

Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận thực tiễn của quản lý nhà nước về hộ tịch. Phạm vi nghiên cứu của đề tài về mặt không gian được giới hạn ở các xã trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; về mặt thời gian được giới hạn từ năm 2005 đến nay.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của quản lý nhà nước về hộ tịch nói chung và ở cấp xã, huyện Đan Phượng nói riêng. Từ đó đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng trong thời gian qua, nêu ra những kết quả đạt được và hạn chế cũng như nguyên nhân của chúng.

viet luan van thac si

Trên cơ sở đó, đưa ra những đề xuất góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn cấp xã, huyện Đan Phượng trong thời gian tới. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch theo hai giai đoạn từ năm 2005 đến nay HJH. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hộ tịch ở nước ta hiện nay .

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về hộ tịch

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Download

Add Comment