Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng như: Giải pháp về nâng cao năng lực của Bộ máy quản lý; Giải pháp về chính sách; Giải pháp về quy hoạch rừng; Giải pháp về huy động các nguồn lực bảo vệ rừng. Bên cạnh đó đưa ra những đề xuất với Trung ương, với tỉnh Hà Giang về một số vấn đề liên quan đến hoạt động hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Kết cấu của luận văn Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết về QLNN trong lĩnh vực BVR.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng hoạt động QLNN trong lĩnh vực BVR trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực BVR trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Download Luận Văn: Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Add Comment