Hệ phương trình hàm cho miền nhiều chiều

Luận văn thạc sĩ: Hệ phương trình hàm cho miền nhiều chiều

Đề tài luận văn: Toán giải tích

Nội dung nghiên cứu luận văn:

Luận văn chủ yếu khảo sát sự tồn tại duy nhất và ổn định của lời giải hệ phương trình hàm phi tuyến và tuyến tính bằng cách sử dụng định lý điểm bất động Banach. Một số tính chất đinh tính của lời giải trong một lớp các hệ phương trình hàm đặc biệt cũng được nghiên cứu. Sau cùng là phần nghiên cứu thuật giải lặp hội tụ cấp hai và chú ý đến một áp dụng vào hệ phương trình hàm tuyến tính đặc biệt.

sach

Sau cùng là phần nghiên cứu thuật giải lặp hội tụ cấp hai và chú ý đến một áp dụng vào hệ phương trình hàmtuyến tính đặc biệt. Phần chính của luận văn nằm ở các chương 3, 4 và 5. Trong chương 3, chúng tôi thu được một số kết quả về sự tồn tại, duy nhất và ổn định lời giải ( ) f f f n 12, ,., của hệ phương trình hàm phi tuyến (1.1), ở đây mỗi thành phần f i của lời giải có miền xác định O i p R ? . Kết quả này tổng quát hơn kết quả trong [5] với p = 1, OO O i === , 1 i n , là khoảng bị chận hoặc không bị chận của R; tổng quát hơn trong [1] với p = 1, m = n = 2, O O i bb = =- == [,], 1i2, S ijk là hàm bậc nhất. Một số trường hợp riêng của hệ (1.1) cũng cho kết quả tổng quát hơn trong [1], [5]. Trong chương 4, chúng tôi thu được khai triển Maclaurin của lời giải hệ phương trình hàm tuyến tính (3.20) với trường hợp S ijk là hàm affine. Từ đó chúng tôi đã xây dựng được công thức lời giải (4.59).

download

Add Comment