Phát triển và quản trị thương hiệu tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LINAMA)

Luận văn thạc sĩ: Phát triển và quản trị thương hiệu tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA)

Đề tài: Quản trị Kinh doanh

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (tên giao dịch là LINAMA) là một doanh nghiệp lớn trong nghành xây dựng Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất công nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh LINAMA có những đặc thù riêng của mình khác biệt với ngay cả một số doanh nghiệp trong ngành xây dựng của Việt Nam. Cho đến nay vấn đề về thương hiệu của LINAMA vẫn chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức. Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào về lĩnh vực thương hiệu của LINAMA. Việc xây dựng thương hiệu của LINAMA mới đang chỉ ở mức bước đầu, những chính sách cụ thể để phát triển và quản trị thương hiệu chưa được hình thành rõ nét.

thuong-hieu-doanh-nghiep

Khái quát cơ sở hóa lý luận về thương hiệu trong các doanh nghiệp làm tiền đề cho việc triển khai vào thực tiễn và quản trị thương hiệu của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam

Phân tính, đánh giá thực trạng vấn đề xây dựng và bảo vệ thương hiệu của LINAMA, chỉ rõ những việc đã làm được, những việc còn tồn tại cần sửa chữa và khắc phục

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và bảo vệ thương hiệu của LINAMA, luận văn xác định những vấn đề chủ yếu của chiến lược phát triển thương hiệu và những chính sách, biện pháp cần thực hiện để quản trị thương hiệu tại Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu của doanh nghiệp

Chương 2: Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Chương 3: Phát triển và quản trị thương hiệu tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Download

Add Comment