Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN. Trung Việt

Luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN. Trung Việt

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Nội dung luận văn:

Thực hiện quy định và chiến lược phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt luôn coi phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện, là khâu nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả của chi nhánh. Kinh nghiệm của các công ty thành đạt và phát triển cho thấy công ty nào chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực công ty đó có nhiều cơ hội thành công hơn trong kinh doanh. Nhận thấy sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương Đông để từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trung Việt để hoạt động của chi nhánh ngày càng hiệu quả.

tin-dung-bat-dong-san2jpg

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Hệ thống những lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực (NNL). Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển NNL tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực

Chương 2: Đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt

Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt

download

Add Comment