Phát triển nguồn nhân lực trong các DN vừa và nhỏ ở TP Cần Thơ đến năm 2020

Luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực trong DN vừa và nhỏ ở TP Cần Thơ đến năm 2020

Đề tài: Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất so với các tài nguyên khác của doanh nghiệp, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển và thành bại của doanh nghiệp. Làm thế nào để giúp các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả đang là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm.

viet-luan-van-thac-si

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay

Có một cái nhìn tổng thể về tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động  các tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Cần Thơ trên cơ sở các số liệu sơ cấp và thứ cấp

Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu và cơ bản nhất để phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ đến năm 2020.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ

Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các ác doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ

download

Add Comment