Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng TM Cổ phần XNK VN

Luận văn thạc sĩ: Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng TM Cổ phần XNK VN

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam là ngân hàng đầu tiên trong nước chọn thực hiện thí điểm nghiệp vụ này và cũng là ngân hàng có bề dày kinh nghiệm trong các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Hơn bốn năm thực hiện, tuy đã có nhiều cố gắng trong việc giới thiệu và đưa công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá option tiền tệ đến các đối tượng khách hàng nhưng nhìn chung sản phẩm này tại  Eximbank vẫn còn chưa hoàn thiện về mặt nghiệp vụ, cũng như chưa phát huy triệt để những tác dụng vốn có của nó. Do thực trạng đó luận văn đã chọn đề tài này để nghiên cứu.

tin-dung-bat-dong-san.1jpg

Luận văn này nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của nghiệp vụ quyền chọn trên thế giới, thừa nhận các kết quả nghiên cứu về định giá quyền chọn, tìm hiểu các loại quyền chọn trong đó nghiên cứu sâu về quyền chọn tiền tệ. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng triển khai và phát triển nghiệp vụ này tại Việt Nam cũng như tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK). Dựa trên những phân tích đó, đề tài rút ra những hạn chế của Eximbank trong quá trình đưa sản phẩm option tiền tệ vào thị trường.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về quyền chọn tiền tệ

Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

download

Add Comment