Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

Luận văn thạc sĩ: Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Ở Việt Nam việc nghiên cứu và sản xuất nấm ăn mới bắt đầu từ những năm 1970 của thế kỷ trước. Những năm gần đây do việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra được bước đột phá trong ngành hàng nấm ăn cả về khối lượng, chất lượng với cơ cấu của 16 chủng loại góp phần tạo ra sản lượng ước đạt 270 tấn vào năm 2011 tập trung ở khu vực trọng điểm phía Bắc và phía Nam ( cục trồng trọt 2011).

nam-an-vung-dong-bang-song-hong

Tuy nhiên việc phát triển ngành nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng còn một số tồn tại, bất cập như sau: sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thiếu quy hoạch đồng bộ, số lượng tác nhân còn ít chưa chuyên nghiệp, đồng thời đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ thiếu và yếu chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển tại các địa phương. Đứng trước những cơ hội và thách thức khi hội nhập quốc tế, Việt Nam đã xây dựng chiến lượt phát triển các sản phẩm quốc gia trong đó có sản phẩm nấm ăn.

Mục tiêu của luận văn trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển ngành hàng nấm ăn của vùng đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất những giải pháp phát triển ngành nấm ăn của vùng.

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý và thực tiễn về phát triển ngành hàng nấm ăn.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về ngành hàng nấm ăn

Chương 3: Thực trạng phát triển ngành nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

Chương 4: Định hướng và giải pháp phát triển ngành nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

download

Add Comment