Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

Luận văn thạc sĩ: Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

Đề tài luận văn: Kinh tế Tài chính

Nội dung luận văn:

Kiên Giang là một tỉnh mà nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn, lại có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trình độ dân trí thấp, thu nhập không cao, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Trong những năm cải tạo nông nghiệp, cũng như ở các tỉnh phía nam, hầu hết nông dân Kiên Giang đều gia nhập vào tập đoàn sản xuất hoặc hợp tác xã.

dich-vu-tai-chinh

Trong tình hình mới có nhiều tập đoàn sản xuất, hợp tác xã không chuyển đổi kịp bị tan rã, một số còn tồn tại trên danh nghĩa. Một số tập đoàn sản xuất, hợp tác xã chỉ thực hiện hợp tác một số khâu và đã có tác dụng tích cực giúp hộ kinh tế gia đình hoạt động tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới và các hình thức hợp tác khác trong nông nghiệp vẫn còn nhiều lúng túng. Vì vậy nghiên cứu kinh tế hợp tác kiểu mới trong nông nghiệp ở Tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết.

Luận văn gồm 4 chương sau:

Chương 1: Phát triển kinh tế hợp tác, một đòi hỏi bức xúc để đưa kinh tế nông nghiệp lên kinh tế hàng hoá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Chương 2: Thực trạng kinh tế hợp tác trong nông nghiệp Tỉnh Kiên Giang từ đổi mới cho đến nay.

Chương 3: Quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Tỉnh Kiên Giang

download

Add Comment