Phát huy vai trò của cán bộ hậu cần QĐND Việt Nam giai đoạn hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Phát huy vai trò của Cán bộ hậu cần QĐND Việt Nam hiện nay

Đề tài: Triết học

Nội dung luận văn:

Hoạt động hậu cần là một mặt công tác quân sự góp phần quan trọng tạo ra sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta; là khâu nói liền giữa nền kinh tế đất nước với hoạt động của quân đội, bảo đảm các nhu cầu vật chất giúp cho quân đội có điều kiện hoàn thành các nhiệm vụ cả trong thời bính cũng như trong thời chiến.

Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chình quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp về kinh tế, chình trị, xã hội…; trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa càng đòi hỏi cao vai trò NTCQ của CBHC, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong HĐHC đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của Quân đội ta trong giai đoạn mới.

le tot nghiep

Chình ví vậy, vấn đề phát huy vai trò NTCQ của CBHC, làm cho CBHC đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ HĐHC quân đội là vấn đề khách quan cấp thiết. Vấn đề đặt ra cần làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn phát huy vai trò NTCQ của CBHC trong HĐHC quân đội; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cơ bản, thiết thực nhằm phát huy vai trò NTCQ của CBHC quân đội, góp phần tìch cực vào xây dựng ngành hậu cần quân đội nói riêng, sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội nói chung.

Nội dung luận văn gồm 2 chương:

Chương 1: Thực chất và đặc điểm phát huy vai trò nhân tố chủ quan của Cán bộ hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hoạt động hậu cần quân đội.

Chương 2: Tình hình và giải pháp cơ bản phát huy vai trò nhân tố chủ quan của các bộ hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hoạt động hậu cần quân đội hiện nay.

Download

Add Comment