Pháp luật về sử dụng các công cụ KT trong bảo vệ môi trường ở VN hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Pháp luật về sử dụng các công cụ KT trong bảo vệ môi trường ở VN hiện nay

Đề tài: Luật kinh tế

Nội dung luận văn:

Cùng xu thế chung của thế giới, là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong xóa đói, giảm nghèo, song lại phải đương đầu với những thách thức lớn lao về môi trường. Những thách thức này đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải sớm tìm ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trường ở Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu của luận án: công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; các lý thuyết về khoa học môi trường gồm nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” và “Người thụ hưởng phải trả tiền”; pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường Việt Nam, kinh nghiệm thế giới về xây dựng pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc sử dụng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.

bao-ve-moi-truong-o-viet-nam-hien-nay

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Những vấn đề lý luận về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

Chương 3. Thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chương 4. Quan điểm, yêu cầu và giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

download

Add Comment