Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam

Đề tài luận văn: Luật học

Nội dung luận văn:

Trong môi trường kinh doanh bình đẳng, doanh nghiệp có năng lực được thừa nhận, đào thải những doanh nghiệp yếu kém, lành mạnh hoá nền kinh tế, thúc đẩy phát triển. Vì thế, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng vừa là nguyên tắc vừa là giá trị phổ biến của KTTT.3565345

Về chủ trương, vấn đề bảo đảm quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ ngay sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), được triển khai trong hiến pháp 1992 Luật Cạnh tranh 2004, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005 và trong các đạo luật khác. Tuy nhiên, đi ngược lại với kỳ vọng của nhà nước, tự tế bình đẳng giữa các doanh nghiệp không giảm mà có xu hướng gia tăng. Bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp diễn ra mọi lúc, mọi nơi, trong mọi quan hệ, ngay từ khi gia nhập thị trường, trong quá trình kinh doanh và trong giải thể, phá sản, doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi nhiều thủ tục. Doanh nghiệp tư nhân tiếp cận dịch vụ công và các nguồn lực khó khăn hơn Doanh nghiệp nhà nước.

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Những vấn đề lý luận về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Chương 3: Thực trạng thực thi pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam

download

Add Comment