Phân tích quy trình tái cấu trúc tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Đà 5

Luận văn thạc sĩ: Phân tích quy trình tái cấu trúc tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Đà 5

Đề tài luận văn: Thay đổi và phát triển tổ chức

Nội dung của luận văn:

“Tái cấu trúc”  Từ này bắt nguồn từ hai khái niệm thường gặp trong tư vấn quản lý tại các nước phát triển, nơi nghề này rất “đắt khách”. Khi nó thành một nghề riêng và ăn khách, người ta sẽ nghĩ ra nhiều khái niệm mới lạ để câu khách. Tuy nhiên, khái niệm nguyên gốc của nó là (1)“Business Process Re-engineering” (BPR) hoặc (2) “Restructuring”.

van- hoa- cong - ty

Quá trình tái cấu trúc DN bao gồm: Tái cơ cấu tổ chức và quản lý, tái cơ cấu tài sản, sản phẩm, thị trường, lao động…Quá trình này sẽ có rất nhiều thay đổi vì vậy cần đào tạo và trang bị cho đội ngũ lao động những kiến thức cần thiết để có khả năng thích ứng với mô hình mới, vấn đề mới sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp. Việc tái cơ cấu đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản lý, cải cách công tác quản lý, tái cấu trúc lại quá trình kinh doanh, trên cơ sở đó định hình mô hình, cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Luận văn gồm 6 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết tái cấu trúc

Chương 2: Thực trạng Công ty Sông Đà 5

Chương 3: Quy trình tái cấu trúc tại Công ty Sông Đà 5

Chương 4: Tái cấu trúc quy trình quản trị tại Công ty Sông Đà 5

Chương 5: Tái cấu trúc nguồn nhân lực Công ty Sông Đà 5

Chương 6: Một số giải pháp hỗ trợ tái cấu trúc tại Công ty Sông Đà 5

download

Add Comment