Phân tích hiệu năng của các kỹ thuật bảo trì khung nhìn của kho dữ liệu

Luận văn thạc sĩ: Phân tích hiệu năng của các kỹ thuật bảo trì khung nhìn của kho dữ liệu

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Nội dung luận văn:

Trong kho dữ liệu việc sử dụng khung nhìn đem lại lợi ích cho các tổ chức doanh nghiệp đó là vấn đề bảo mật dữ liệu, đơn giản hoá các thao tác truy vấn dữ liệu, tập trung và đơn giản hoá dữ liệu, độc lập dữ liệu. Làm thế nào để bảo trì các khung nhìn thực sao cho chúng vẫn được duy trì khi cập nhật các quan hệ thực tế ở các nguồn dữ liệu thì lúc nào kỹ thuật bảo trì khung nhìn ra đời.

692012_10425346_BIDV

Các kỹ thuật bảo trì khung nhìn kho dữ liệu được chia làm hai nhóm lớn: Bảo trì theo phương pháp tính lại và phương pháp bảo trì luỹ tiến. Tuỳ thuộc vào kho dữ liệu có truy vấn nguồn dữ liệu từ xa để tính lại khung nhìn mới không, các kỹ thuật này được phân thành cơ chế tự duy trì và không tự duy trì. Vì vậy, có bốn nhóm kỹ thuật: tính lại có cơ chế tự duy trì, tính lại không có cơ chế duy trì, bảo trì luỹ tiến có cơ chế duy trì, bảo trì luỹ tiến không có cơ chế duy trì. Nhưng để đáp ứng được các kỹ thuật bảo trì khung nhìn này thực tế thì ta phải đánh giá được khả năng của mỗi loại bảo trì khung nhìn.

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Phân tích kỹ thuật bảo trì khung nhìn của kho dữ liệu

Chương 3: Phân tích hiệu năng của kỹ thuật bảo trì khung nhìn của kho dữ liệu

Chương 4: Kết luận

download

Add Comment