Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đề tài luận văn: Quản lý hành chính công

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Ở Việt Nam, việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước vẫn còn những bất cập như mức độ chủ động về ngân sách của địa phương chưa cao, quy trình phê duyệt ngân sách nhà nước còn phức tạp, thời gian dài, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Điều này cho thấy cần phải có đánh giá một cách khách quan toàn diện thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, chỉ ra những tồn tại để có được những giải pháp đúng đắn để thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là một đòi hỏi cấp thiết.

Luận văn được thực hiện dựa trên giả thuyết nghiên cứu là những quy định hiện hành về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp và có nhiều bất cập cho nên hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước là chưa cao. Vì vậy, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là nhằm thu thập thông tin, chứng minh và tìm ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam phù hợp hơn, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở khoa học của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Chương 3: Định hướng và giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

download

Add Comment