Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo ở Tỉnh Đồng Nai

Luận văn thạc sĩ: Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo ở Tỉnh Đồng Nai

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Đồng Nai thuộc khu vực  Miền Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng, tỉnh có vị trí vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, giao lưu thương mại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời kỳ vừa qua sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được bước ngoặt trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của vùng và cả nước.

3565345

Thực hiện phỏng vấn đến các hộ dân cư thuộc các Huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nghiên cứu với các tiêu chí chủ yếu như: tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, đất đai, tài sản, nguồn vốn, điều kiện sống, thu nhập từ các ngành nghề, chi tiêu, mục đích các khoản chi. Phương pháp này tạo ra cơ sở dữ liệu sơ cấp để xây dựng các mô hình kinh tế lượng nhằm phân tích tình trạng nghèo, các nguyên nhân dẫn đến nghèo và đề xuất hướng giải quyết.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Trình bày tổng quan các quan niệm về đói nghèo, các phương pháp xác định nghèo, thực trạng đói nghèo của các nước trên thế giới và Việt Nam, những thách thức mới trong công tác giảm nghèo.

Chương 2: Trình bày phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu, phân tích các nhân tố tác động đến đói nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chương 3: Đề xuất một số giải pháp trong công tác giảm nghèo ở Đồng Nai

download

Add Comment