Nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng TM điện tử tại VN

Luận văn thạc sĩ: Nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng TM điện tử tại VN

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Nội dung luận văn:

Trước xu hướng phát triển của Thương mại điện tử trên thế giới và thực trạng Thương mại điện tử ở Việt nam, tác giả đã chọn đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế với tên gọi là: “Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng Thương mại điện tử ở Việt Nam” với định hướng nghiên cứu khám phá trong lĩnh vực nhận thức của người dùng (bao gồm người đã từng sử dụng và đã có ý định tham gia giao dịch Thương mại điện tử) về hoạt động Thương mại điện tử B2C (business to consumer- loại giao dịch mua bán giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trực tiếp).

3565345

Mục tiêu của luận văn nhằm xác định các yếu tố liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử. Công việc này bao gồm việc khám phá, phân t ích và đánh giá những yếu tố có khả năng tác động đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử tại Việt Nam

Nhận dạng những vấn đề liên quan đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử cần được ưu tiên quan tâm và đáp ứng để từ đó đề xuất một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc phát triển hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử, hình thành vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và đề xuất

download

Add Comment