Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình CN hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Luận văn thạc sĩ: Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình CN hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Đề tài: Quản lý Nhà nước

Nội dung luận văn:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới, khi các nước đó muốn tiến tới một xã hội hiện đại. Đó cũng là con đường phát triển tất yếu của nước ta. CNH, HĐH không chỉ đơn thuần là công cuộc xây dựng kinh tế, mà còn là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để đảm bảo cho sự nghiệp này thành công, Đảng ta đã xác định phải: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”

Cho đến nay, nước ta vẫn là một nước nghèo và kém phát triển. Tài nguyên thiên nhiên đa dạng nhưng khó khai thác, thiếu vốn nghiêm trọng, kỹ thuật còn lạc hậu. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực càng có tầm quan trọng đặc biệt. Nó phải trở thành động lực thực sự của sự phát triển.

tai-chinh-kinh-te

Vì vậy, nghiên cứu vấn đề nguồn nhân lực ở nông thôn nước ta hiện nay, nhận diện đúng những đặc điểm và xu hướng phát triển của nó để tìm ra phương hướng và những giải pháp hữu hiệu nhằm sử dụng, phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH, HĐH đang là một đòi hỏi cấp bách, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Nguồn nhân lực và vai trò phát triển của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông thôn nước ta hiện nay, đặc điểm và xu hướng phá triển

Chương 3: Những nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực nông thôn ở nước ta

download

Add Comment