Nghiên cứu về thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu về thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi

Đề tài: Quản lý hành chính công

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Thứ nhất: Hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện những vấn đề ‎lí luận về chính sách BHTG;

Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách BHTG qua đó chỉ ra một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách BHTG;

Thứ ba: Trên cơ sở quan điểm đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước về chính sách tài chính quốc gia đề xuất định hướng hoàn thiện chính sách BHTG cũng như một số giải pháp hoàn thiện chính sách BHTG hiện nay.

sach

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được áp dụng ở đây là phương pháp định lượng, cụ thể là phương pháp phân tích so sánh kết hợp với các phương pháp thống kê và phân tích kinh tế. Đồng thời khảo sát thực tế, thu thập, nghiên cứu và phân tích tài liệu, số liệu trên các báo cáo và xử lý tài liệu bằng phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, hệ thống hoá, khái quát hoá để làm rõ vấn đề đặt ra. Luận văn có sử dụng các tài liệu, số liệu trong và ngoài nước đã công bố có liên quan đến đề tài.

Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm 3 chương:

Chương 1: Luận cứ khoa học của chính sách bảo hiểm tiền gửi

Chương 2: Thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi

Chương 3: Phương hướng và hệ thống giải pháp hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi

download

Add Comment