Nghiên cứu về đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu các gói tin

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu về đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu các gói tin

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Nội dung luận văn:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và hạ tầng mạng viễn thông, mạng internet đã phát triển nhanh chóng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội hiện nay. Rất nhiều ứng dụng trên nền internet đã được phát triển và sử dụng rộng rãi…

Trong việc phân tích sâu nội dung các gói tin, công đoạn đối sánh chuỗi đóng vai trò quyết định. Ngoài việc đảm bảo tính chính xác trong đối sánh, vấn đề tốc độ xử lý cũng rất quan trọng do số lượng các gối tin cần xử lý thường rất lớn. Đề tài luận văn “Nghiên cứu về đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu các gói tin” tập trung nghiên cứu, đánh giá các giải thuật đối sánh chuỗi. Trên cơ sở đó lựa chọn giải thuật phù hợp và ứng dụng trong mô hình phân tích sâu nội dung các gói tin.

012gl

Cụ thể luận văn có cấu trúc như sau:

Chương 1: Tổng quan về đối sánh chuỗi và ứng dụng. Nghiên cứu tổng quan về đối sánh chuỗi và các ứng dụng của việc đối sánh chuỗi trên thực tế.

Chương 2: Các thuật toán đối sánh chuỗi. Nghiên cứu các thuật toán đối sánh chuỗi chính xác thông dụng kèm theo phần đánh giá, so sánh giữa các thuật toán đối sánh

Chương 3: Ứng dụng đối sánh chuỗi trong phân tích sâu gói tin và cài đặt thử nghiệm. Giới thiệu tổng quan về việc phân tích sâu các gói tin, các ứng dụng của phân tích sâu gói tin và sử dụng các thuật toán đối sánh chuỗi vào việc phân tích sâu các gói tin. Từ đó cài đặt thuật toán để thử nghiệm và đánh giá kết quả.

download

Add Comment