Nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam

Đề tài luận văn: Thương Mại

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để nguồn vốn này đi vào nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên thời gian qua nguồn vốn này cũng chưa đạt hiệu quả cao và số lượng cũng không khả quan, đối với một số nước có tiềm năng kinh tế lớn và nguồn đầu tư FDI ra nước ngoài cao, nhưng Việt Nam chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng vân chưa thu hút…

Mục tiêu của luận văn nhằm hệ thống hóa lý luận đầu tư của nước ngoài, nhấn mạnh những khái niệm căn bản về lợi ích và thiệt hại của FDI. Nghiên cứu, phân tích tình hình thực hiện thu hút FDI nói chung và của Trung Quốc nói riêng tại Việt Nam những năm gần đây rút ra những lợi ích và những hạn chế còn tồn tại, đồng thời nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp Trung Quốc tại Việt Nam.

FDI

Phương pháp nghiên cứu của luận văn:

Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu, chủ yếu các phương pháp sau: phương pháp thu thập thông tin thực tế, khảo sát thực tế, thu thập thông tin qua các phương tiện truyền thông, phương pháp so sánh, phân tích thống kê, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng hợp.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam

Chương 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư FDI của Trung Quốc vào Việt Nam.

download

Add Comment