Nâng cao chất lượng DV cung cấp máy nén khí tại Công ty ATLAS COPSO VN

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng DV cung cấp máy nén khí tại Công ty ATLAS COPSO VN

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục đích nghiên cứu luận văn: 

Giải pháp giá trị khách hàng (nhìn từ góc độ khách hàng và thị trường) là một giải pháp trọn gói đầy lý lẽ và mang tính khuyến khích được đưa ra để giải quyết các nhu cầu bức thiết, các vấn đề mà khách hàng gặp phải, nó chuyển tải những lợi ích nhằm thúc đẩy nhóm khách hàng trọng tâm ứng xử theo hướng tích cực…

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, chỉ có cách tốt nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Thực tế, chất lượng dịch vụ có được xem là hoàn hảo hay không, tùy thuộc vào đánh giá của khách hàng, người sử dụng dịch vụ, chứ không phải bởi những cảm nhận chủ quan của người cung cấp. Chính vì điều đó, mục tiêu của luận văn là đánh giá hiện trạng chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khí từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ của công ty

333

Kết cấu của luận văn nghiên cứu:

Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu

Đặt vấn đề; Mục đích nghiên cứu của đề tài;  Phương pháp và phạm vi nghiên cứu; Ý nghĩa thực tiễn của đề tài; Cấu trúc của đề tài

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng dịch vụ và xây dựng chất lượng dịch vụ của một công ty

Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động dịch vụ cung cấp máy nén khí của Công ty ATLAS COPSO Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khí của Công ty ATLAS COPSO Việt Nam

Download

Add Comment