Nghiên cứu phát triển phương pháp lọc công tác dựa vào bộ nhớ

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phát triển phương pháp lọc công tác dựa vào bộ nhớ

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Mục tiêu của luận văn:

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu áp dụng, cải tiến phương pháp lọc cộng tác dựa trên bộ nhớ nhằm cải thiện độ chính xác kết quả dự đoán cho các hệ tư vấn. Đặc biệt, nghiên cứu tập trung vào việc nâng cao kết quả dự đoán nhu cầu người dùng trong trường hợp dữ liệu thưa.

Nội dung luận văn:

Lọc thông tin (Information Filtering) là lĩnh vực nghiên cứu các quá trình lọc bỏ những thông tin không thích hợp và cung cấp thông tin thích hợp đến với mỗi người dùng. Lọc thông tin được xem là phương pháp hiệu quả hạn chế tình trạng quá tải thông tin được quan tâm nhiều nhất hiện nay.

Hệ tư vấn (Recommender System) là hệ thống có khả năng tự động phân tích, phân loại, lựa chọn và cung cấp cho người dùng những thông tin, hàng hoá dịch vụ mà họ quan tâm. Hệ tư vấn được xem như một biến thể điển hình có vai trò quan trọng trong lọc thông tin. Nhiều hệ tư vấn đã được thương mại hoá và triển khai thành công, tiêu biểu là hệ tư vấn của hãng Amazon.com, Netflix.com, Procter & Gamble.

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lọc cộng tác dựa vào bộ nhớ

Chương 2: Trình bày phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị

Chương 3: Trình bày thiết kế và xây dựng hệ tư vấn sản phẩm điện thoại di động sử dụng phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị được đề xuất trong chương 2.

download

Add Comment