Nghiên cứu một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Đề tài luận văn: Khoa học Máy tính

Nội dung nghiên cứu luận văn:

Phân đoạn ảnh màu là một thao tác ở mức thấp trong toàn bộ quá trình xử lý ảnh. Quá trình này thực hiện việc phân vùng ảnh thành các vùng rời rạc và đồng nhất với nhau hay nói cách khác là xác định các biên của các vùng ảnh đó. Các vùng ảnh đồng nhất này thông thường sẽ tương ứng với toàn bộ hay từng phần của các đối tượng thật sự bên trong ảnh. Vì thế, hầu hết trong các ứng dụng của lĩnh vực xử lý ảnh, phân đoạn ảnh luôn đóng một vai trò cơ bản và thường là bước tiền xử lý đầu tiên trong toàn bộ quá trình trước khi thực hiện các thao tác khác ở mức cao hơn như nhận dạng đối tượng, biểu diễn đối tượng, nén ảnh dựa trên đối tượng, hay truy vấn ảnh dựa vào nội dung…

send-sms

Trước đây, các phương pháp phân vùng ảnh được đưa ra chủ yếu làm việc trên các ảnh mức xám do các hạn chế về phương tiện thu thập và lưu trữ. Ngày nay cùng với sự phát triển về các phương tiện thu nhận và biểu diễn ảnh, các ảnh màu đã hầu như thay thế hoàn toàn các ảnh mức xám trong việc biểu diễn và lưu trữ thông tin do các ưu thế vượt trội hơn hẳn so với ảnh mức xám….

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh

Chương 2: Một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Chương 3: Cài đặt thử nghiệm

download

Add Comment