Nghiên cứu giải pháp an ninh trong quản trị mạng

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp an ninh trong quản trị mạng

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Cùng với sự đi lên và phát triển của xã hội ngày càng đạt nhiều thành tựu trong khoa học kỹ thuật đời sống. Con người đã có nhiều nghiên cứu, sáng tạo và tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ thông tin, từ một tiềm năng thông tin đã trở thành một tài nguyên thực sự, trở thành sản phẩm hàng hoá trong xã hội, tạo ra sự thay đổi lớn trong lĩnh lực lượng sản xuất, cơ sở hạ tầng, cấu trúc kinh tế, tính chất lao động và cách thức quản lý trong các lĩnh vực của xã hội. Với sự phát triển của nền công nghệ thông tin nhanh và mạnh như vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống hàng ngày trở nên quen thuộc và không thể thiếu được với mọi người.

quản lý nhà nước

Trong những thập niên cuối thế kỷ thứ XX và đầu thế kỷ XXI, mạng máy tính đã phát triển với hàng trăm triệu máy tính trên mạng so với ban đầu vài trăm máy. Trong khi tạo ra một hệ thống mạng đã khó mà việc quản lý hệ thống mạng đó càng khó khăn hơn. Trong phạm vi đề tài luận văn: “Nghiên cứu giải pháp an ninh trong quản trị mạng” đã tìm hiểu về giao thức SNMP và quản lý hệ thống mạng với Cacti.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về quản trị mạng và an ninh thông tin trên mạng internet

Chương 2: Quản trị mạng SNMP và an ninh của SNMPv3

Chương 3: Quản trị mạng dựa trên web và giải pháp an ninh

Chương 4: Xây dựng hệ thống quản trị mạng an toàn dựa trên phần mềm mã nguồn mỡ

download

Add Comment