Nghiên cứu đặc điểm một số ưu hợp thực vật cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu đặc điểm một số ưu hợp thực vật cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai

Đề tài: Khoa học Nông nghiệp

Mục đích và mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trước đây, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai, nhưng số liệu chưa nhiều, tản mạn, phạm vi và đối tượng nghiên cứu còn hạn chế. Do đó, việc kế thừa những tài liệu đã có và tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc trưng lâm học của rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu là một việc cần thiết. Vì lý do đó, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai” đã được đặt ra.

Mục đích của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai để làm căn cứ xây dựng những biện pháp khai thác – tái sinh, nuôi dưỡng và bảo tồn những hệ sinh thái rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đông Nam Bộ.

bao-ve-rung

Để đạt được mục đích đặt ra, mục tiêu nghiên cứu là:

Mô tả và phân tích những đặc trưng về thành phần và kết cấu loài cây

Mô tả và phân tích những đặc trưng về cấu trúc

Đánh giá tình trạng tái sinh tự nhiên dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu.

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Download

Add Comment