Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính- Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Sau hơn 15 năm thực hiện, vốn ODA  đã đóng góp phần quan trọng cùng nguồn trong nước trong lĩnh vực đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội. Việt Nam được các nhà tài trợ đánh giá là điểm sáng trong thu hút và sử dụng vốn ODA. Việt Nam đã chủ động hoà nhập với nền kinh tế thế giới, tăng cường quan hệ với các tổ chức đa phương cũng như đối tác song phương. Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh  mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ trên thế giới.

Tuy nhiên việc quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế như tỷ lệ giải ngân ODA chậm không tương xứng với lượng vốn đã ký kết, xảy ra tình trạng lãnh phí, dùng vốn sai mục đích. Hơn nữa hiện nay, sự đóng góp của các nhà tài trợ cho nguồn vốn ODA trên thế giới gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của suy thoái nền kinh tế toàn cầu. Mặt khác, đến năm 2010 Việt Nam đã trở thành nước có thu  nhập trung bình thì các nhà tài trợ sẽ cắt giảm tính chất ưu đãi vốn vay dành cho Việt Nam. Vì vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ODA cho phát triển kinh tế hiện nay và gia đoạn tiếp theo là vấn đề bức thiết của nước ta.

von-ODA

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Lý luận tổng quan của đề tài.

Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 1993 – 2008.

Chương 3: Những kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trong thời gian tới.

download

Add Comment