Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở TP. HCM trong giai đoạn hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở TP. HCM trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Tôn giáo học.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo bao gồm việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức tôn giáo.

quản lý nhà nước

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực tế quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh từ khi có Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (ngày 16/10/1990) cho đến nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn:

– Luận văn góp phần làm rõ thêm nhận thức của chúng ta về nội dung, hình thức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành có tình hình tương tự; làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy ở hệ thống trường chính trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

download

Add Comment