Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Luận văn thạc sĩ: Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Đề tài: Khoa học Máy tính

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:

Kiểm thử phần mềm là một quá trình liên tục, xuyên suốt mọi giai đoạn phát triển phần mềm để đảm bảo rằng phần mềm thoả mãn các yêu cầu thiết kế và các yêu cầu đó đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm đã, đang được nghiên cứu, và việc kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển phần mềm trên thế giới. Kiểm thử phần mềm là một hoạt động rất tốn kém, mất thời gian, và khó phát hiện được hết lỗi. Vì vậy, việc kiểm thử phần mềm đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp, một kế hoạch hợp lý và việc thực hiện được quản lí chặt chẽ.

Luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá các nguyên lý, chiến lược và kỹ thuật kiểm thử phần mềm.

Thiết kế các trường hợp kiểm thử áp dụng cho một vài chương trình cụ thể.

333

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, chiến lược kiểm thử phần mềm.

Sử dụng các phương pháp kiểm thử đã nghiên cứu, thiết kế bộ test cho chương trình cụ thể. Đưa ra tài liệu kế hoạch kiểm thử và đặc tả kiểm thử; xây dựng chương trình thực thi kiểm thử.

Luận văn được chia thành 4 chương như sau:

Chương 1: Vấn đề chất lượng phần mềm và kiểm thử phần mềm.

Chương 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Chương 3: Chiến lược kiểm thử phần mềm

Chương 4: Một số ứng dụng cụ thể (của qui trình kiểm thử)

download

Add Comment