Giải pháp cải thiện cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp cải thiện cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đề tài luận văn: Kế toán – kiểm toán

Mục tiêu luận văn:

Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Doanh thu thể hiện rõ số tiền thu được từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính … Chi phí thể hiển rõ số tiền bỏ ra nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn kết quả kinh doanh thể hiện cái mà doanh nghiệp đã thu được sau khi trừ đi các chi phí bỏ ra. Mục tiêu của doanh nghiệp luôn hướng tới là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu, ngoài việc phải tăng doanh thu doanh nghiệp còn phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ. Và để phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác thì tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kế toán xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng.

thuong-hieu-doanh-nghiep

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Chương 2: Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại hoá chất Minh Khang

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại hoá chất Minh Khang

download

Add Comment