Mô hình và phương pháp mô hình trong nghiên cứu và dạy học vật lý

Luận văn thạc sĩ: Mô hình và phương pháp mô hình trong nghiên cứu và dạy học vật lý

Đề tài: Thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng

Nội dung của luận văn:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu hàng đầu trong đường lối xây dựng và phát triển của cả nước. Đến năm 2020 đất nước ta về cơ bản phải trở thành nước công nghiệp. Muốn thực hiện thành công sự nghiệp này, chúng ta phải thấy rõ nhân tố quyết định thắng lợi chính là nguồn lực con người Việt Nam. Nên giáo dục của ta không chỉ lo đào tạo đủ về số lượng mà cần quan tâm đặc biệt đến chất lượng đào tạo

Chỉ trên cớ sở dạy các em các phương pháp nhận thức khoa học, chúng ta mới có thể làm cho các em biết học tập một cách chủ động, mới rèn luyện được trí thông minh, sáng tạo ở các em. Nhưng việc rèn luyện trí thông minh sáng tạo trong dạy học ở trường phổ thông nước ta hiện nay còn mới mẻ, đang còn nhiều khó khăn cả về lý luận lẫn thực tiễn.

111

Để đạt được mục đích đó chúng ta cần phải nghiên cứu, áp dụng và liên tục cải tiến các phương pháp giảng dạy. Nền giáo dục của nước ta hiện nay đã sử dụng một số phương pháp dạy học mạng lại những hiệu quả nhất định như phương pháp thực nghiệm, phương pháp đàm thoại vấn đề, phương pháp diễn giảng…Phương pháp mô hình là một trong những phương pháp nhận thức khoa học và đã được vận dụng vào trong dạy học.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Tổ chức dạy học chương “Thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng” vật lý lớp 10 THPT theo PPMH

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

download

Add Comment